top of page

News

Regulatoriska nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I CYCLEZYME AB (publ)

Idag, den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Cyclezyme AB (publ), org.nr 559248-6889 (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades under stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden med två (2) prisbasbelopp och till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med ett (1) prisbasbelopp. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Falck, Javier Linares-Pastén och Lotta Amsén samt nyval av Fredrik Arrigucci och Martin Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordföranden valdes Fredrik Arrigucci.

Fredrik Arrigucci är civilingenjör i Kemiteknik med fysik och teknologie doktor i Elektroteknik/Signaler och System från Chalmers. Han har erfarenhet inom optimering, reglering och simulering av industriella processer samt affärsutveckling inom processindustrin. Han har arbetat som konsult på företag som Solvina AB och ÅF, samt haft egna bolag. Sedan 2019 är han engagerad i affärsutveckling på Plantvision AB.

Martin Bengtsson har en bred erfarenhet inom utveckling, projektering och driftsättning av processanläggningar inom kemi, livsmedel och vattenrening. Han har utbildning inom bioteknik med inriktning mot livsmedel. Från och med 2021 driver han sin egen konsultverksamhet inom projektledning och produktutveckling.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag, som meddelat att Maria Ekelund kommer vara huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övriga beslut

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. :

Peter Falck, VD  
Email: peter.falck@cyclezyme.se  
Telefon: +46 (0)76 009 93 44

www.cyclezyme.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 11.00 CEST.

OM CYCLEZYME

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.

Denna information är sådan information som CycleZyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlights Regelverk.

Cyclezyme AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket.

2024-5-15 Cyclezyme AB offentliggör delårsrapport 1 för 2024

Maj 15, 2024, 8:45

Cyclezyme (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.cyclezyme.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

 2024-01-01 – 2024-03-31 (första kvartalet)

- Nettoomsättning: 0 KSEK (0)

- Rörelseresultat: -410 KSEK (-853)

- Resultat per aktie: -0,20 SEK (-264)

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

- Laboratoriefärdigställande: Bolaget har färdigställt sitt laboratorium för att stödja utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning, motsvarande en investering på 263 KSEK gjord i slutet av 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Styrelseförändringar: Styrelseordförande Leif Nilsson meddelar att han inte står till förfogande för omval vid nästa årsstämma men accepterar en rådgivande roll.

- Teknologipresentation: Cyclezyme presenterade sin plaståtervinningsteknik inom REACH-programmet i Silicon Valley, USA, mellan den 15-19 april 2024.

Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stock Market.

För mer information:  

Peter Falck, VD  

Cyclezyme AB  

Tel: +46 (0)76 009 9344  

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Om Cyclezyme AB  

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. (http://www.cyclezyme.se)

2024-4-24 Cyclezyme AB offentliggör årsredovisning för 2023

Cyclezyme AB (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (http://www.cyclezyme.se) samt på Bolagets kontor (Scheelevägen 22, 223 63 Lund).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

- Cyclezyme AB

- Peter Falck, VD

- Tel: +46 076 00 99 3 44

- E-post: peter.falck@cyclezyme.se

OM CYCLEZYME 

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

2024-04-11 Styrelseordförande Leif Nilsson i Cyclezyme AB (publ) avböjer omval

Styrelseordföranden Leif Nilsson i Cyclezyme AB (publ) (”Cyclezyme” eller ”Bolaget”) har idag meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen vid kommande årsstämma.

Leif Nilsson har varit styrelseordförande i Cyclezyme sedan juni 2021 och har nu valt att avböja omval i styrelsen med hänsyn till andra engagemang. Men har accepterat att stå till bolagets förfogande i form av en rådgivande roll. Nya kandidater till styrelsen kommer meddelas tillsammans med kallelsen till årsstämman.

VD Peter Falck kommenterar Leifs avgång från styrelsen: 

"Leif har varit en tillgång för Cyclezyme AB, särskilt under vårt uppstartsskede fram till börsnoteringen i december 2023. Hans förmåga att se möjligheter, skapa kontakter och bygga broar har varit avgörande för vår tidiga utveckling i bolaget. Hans engagemang och insatser har lagt en solid grund för vårt företag och öppnat dörrar som vi kan bygga vidare på. Från hela företaget vill jag tacka Leif för hans extraordinära bidrag och drivkraft. Jag är mycket glad att han även i fortsättningen kan ge råd som en rådgivare till bolaget, så att vi även framöver kan få tillgång till hans kompetens, erfarenhet och kontaktnät." – säger Peter Falck VD för Cyclezyme AB.

2024-02-28
Cyclezyme AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023


 

Cyclezyme AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Feb 28, 2024, 8:45

Cyclezyme (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.cyclezyme.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-10-01 – 2023-12-31 (fjärde kvartalet)

• Nettoomsättning 0 KSEK (0)
• Rörelseresultat -575 KSEK (-757)
• Resultat per aktie -0,33 SEK (-233,34)

2023-01-01 – 2023-12-31 (tolv månader)

• Nettoomsättning 0 KSEK (0)
• Rörelseresultat -1 513 KSEK (-1 168) • Resultat per aktie -2,65 SEK (-360,18)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission på ca 6,6 MSEK i november före emissionskostnader på ca 450 KSEK. 773 929 nya aktier emitterades till ett pris om 8,50 kr per styck.

 • Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i december.

  Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2023

 • Den 25 september lämnade styrelseledamoten Henrik Nilsson styrelsen på egen begäran av personliga skäl.

 • Den 8 augusti beslutade en extra bolagsstämma om en riktad nyemission om 180 aktier till ett pris om
  3 400 SEK per styck, vidare beslutade bolagsstämman den 8 augusti om att anta en ny bolagsordning, om fondemission motsvarande 471 270 SEK, om byte av bolagskategori, om att bli ett avstämningsbolag och om uppdelning av bolagets aktier med anledning av den förestående noteringen på Spotlight Stock Market

 • I juli månad tog bolaget upp ett innovationslån på 500 KSEK från ALMI Företagspartner Skåne AB.

 • Bolaget har sökt om patentskydd för en effektiv process eller metod för enzymatisk nedbrytning av PET under juli månad.

 • Bolaget har blivit accepterade att delta i REACH, ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram finansierat av Vinnova under september månad.

  Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Inga väsentliga händelser har hänt efter rapportperiodens slut

  Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,
VD Tel: +46 (0)76 00 99 344 E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

2023-12-20
Cyclezyme AB godkänns för notering på Spotlight Stock Market 

Cyclezyme AB, ett Lundabaserat bioteknikföretag som specialiserar sig på utveckling av enzymer för nedbrytning av plastmaterial för återvinning, meddelar att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är fastställd till den 22 december 2023. I samband med pressutskicket om noteringen släpper Bolaget ett noteringsmemorandum.

Peter Falck, VD för Cyclezyme AB uttalar sig om Bolagets nya fas "Att bli ett noterat bolag ger oss ökade resurser och exponering för att fortsätta vår utveckling och kommersialisering av enzymteknik för plaståtervinning. Detta är en spännande tid för oss och ett viktigt område att jobba inom med tanke på de problem vi måste lösa inom klimat- och miljö", kommenterar VD Peter Falck.

Den ökande plastproduktionen och dess miljöpåverkan kräver nya återvinningsmetoder, en utmaning som möts av nya teknologier för att bryta ned svårnedbrytbara plaster. Denna utveckling drivs av både miljömedvetenhet och striktare lagstiftning. Cyclezyme hoppas med sin börsnotering att engagera fler människor i denna viktiga miljöfråga, och skapa en kraftfull länk mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Information om aktien

Kortnamn: CYCLE

ISIN: SE0020975852

Första handelsdag: 22 december 2023

Antal aktier i Bolaget: 2 139 929 st

Andel aktier under lock-up: Ca 36,8%

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Falck VD

Cyclezyme AB

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Telefon: +460760099344

Om Cyclezyme AB:

Cyclezyme AB är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av enzymer för nedbrytning av plastmaterial som t.ex. polyetentereftalat (PET).

Länk till memorandum

2023-11-30

Cyclezyme closes completed new share issue

During the autumn, Cyclezymes took in approx. 7.2 MSEK before issue costs. The money will be used to further develop the company's products and ensures that the company has money for the next 24 months. The distribution issue has also been carried out with the aim of broadening the owner base ahead of the planned listing on the Spotlight Stock Market.

2023-11-30

Cyclezyme closes completed new share issue

During the autumn, Cyclezymes took in approx. 7.2 MSEK before issue costs. The money will be used to further develop the company's products and ensures that the company has money for the next 24 months. The distribution issue has also been carried out with the aim of broadening the owner base ahead of the planned listing on the Spotlight Stock Market.

2023-11-30

Cyclezyme closes completed new share issue

During the autumn, Cyclezymes took in approx. 7.2 MSEK before issue costs. The money will be used to further develop the company's products and ensures that the company has money for the next 24 months. The distribution issue has also been carried out with the aim of broadening the owner base ahead of the planned listing on the Spotlight Stock Market.

2023-09-08

Cyclezyme admitted to Vinnova funded program

Cyclezymes has been selected by Vinnova and Nordic Innovation House to participate in REACH, which is a Silicon Valley-based incubator program designed to strengthen Nordic research-based technology projects and spin-outs with international ambitions and potential. Six-month training program, including two 14-day acceleration parts (online fall 2023 and hybrid spring 2024) and five-month mentorship program. The program is financed by Vinnova to a value of SEK 172,000.

2023-07-14

Cyclezyme applies for a new patent

Cyclezyme is applying for a new patent for an efficient method that combines enzymatic degradation of PET-based plastics together with an innovative way to control the degradation. The process becomes faster and more energy efficient compared to competing technologies.

2022-10-01

Cyclezyme on IVA's 100 list

Cyclezyme is one of the innovations on IVA's 100 list 2023: Swedish innovations with great potential. More info about this: https://www.iva.se/en/det-iva-gor/utmarkelser/ivas-100-lista/enzymatisk-plastatervinning/

CEO Peter Falck: "that Cyclezyme's technology for recycling plastics is  noticed by the Royal Academy of Engineering Sciences is fun and a confirmation that our technology maintains a high scientific level"

2022-10-01

Cyclezyme expands workforce

Cyclezyme employs two biotechnologists to increase the pace of development work. The need for more staff is due to increased customer interest. CEO Peter Falck welcomes Elin Su and Lova Sandin to Cyclezyme, both with a master's degree in biotechnology.

Lova has a degree in biotechnology with a master's in medical biotechnology from KTH, and has previously worked with optimization of reactions with thermostable enzymes in the department of Glycoscience at KTH. 

 

Elin has a civil engineering degree in Biotechnology from Lund University of Technology. She has previously worked with quality control in an accredited laboratory according to ISO 17025.

2022-09-01

Cyclezyme moves into the researcher in Lund

Cyclezyme has gained access to its own labs and offices at Scheelevägen 22 in Lund. "Having our own premises means that we can now increase the pace of development in the company," says CEO Peter Falck. The company thereby changes its postal and visiting address to Scheelevägen 22, 22 363 in Lund.

2022-05-23

Cyclezyme is granted money from Vinnova

Cyclezyme has been granted money from  Vinnova innovative start-up stage 2. The company is awarded SEK 900,000 to finance the company's development of processes for recycling plastic and textile waste containing polyethylene terephthalate.

The project will run from July 2022 to December 2023. CEO Peter Falck: "I am very happy to receive another contribution to the business from Vinnova with thought of the great competition, which is proof that we are working with an area that is important for society and the economy in Sweden".

2022-05-16

Cyclezyme hires Open Lab Skåne

Cyclezyme has signed an agreement with Open Lab Skåne to gain access to labs and equipment to carry out development work.

"Open Lab Skåne is a collaboration between Malmö University, Lund University and SmiLe Incubator. Our mission is to facilitate innovation by opening up our laboratories and enabling access to equipment and expertise. Open Lab Skåne has three locations: food technology, materials science & chemistry and life science. The project is financed by the European Regional Development Fund and Region Skåne. In addition, Open Lab Skåne is supported by Medeon, Medicon Village, CLUK, Malmö City, Lund Municipality and Sten K Johnson's foundation."

https://openlabskane.se/about/

2022-04-11

Cyclezyme carries out a new issue of SEK 2.5 million

Cyclezyme has completed a new issue of SEK 2.5 million and has brought in new owners who invest in companies with unique technology platforms and scalable technology. The new owners have a start anchoring in Skåne.

2022-01-21

Cyclezyme has sent the application  to Vinnova

Cyclezyme has submitted an application to Vinnova innovative start-up stage 2. If the application is approved, Cyclezyme can be awarded SEK 900,000 to finance the company's development of processes for recycling plastic and textile waste containing polyethylene terephthalate.

2021-12-16

Cyclezyme is awarded financial support from Innovationskontor Syd

Cyclezyme is awarded financial support from innovation office syd of SEK 300,000. The money will be used to finance the operational costs in the company to reach important milestones in terms of development of the company's recycling technology based on enzymes. 

2021-06-30

Election of the new board

Cyclezyme has elected new members to the board. We welcome Leif Nilsson as new chairman of the board and Lotta Amsén as a new board member. 

Leif Nilsson, MSc in polymer chemistry, has extensive experience from leading positions in the Swedish and international coating and plastics industry. Leif Nilsson has been CEO and board member of Trioplast Landskrona AB and Arla Plast AB. He has also been CEO of companies within the Akzo Nobel Group. Until 2019, Leif Nilsson was chairman of the Swedish Plastic Industry Association.

 

Lotta Amsén has broad experience of working with sustainable development, change work and systematic follow-up of supply chains in business. Has previously been responsible for sustainability at Indiska Magasinet with overall responsibility for the company's sustainability work and supply chain. Certified audit leader within ISO 9001 and ISO 14001 and used to visiting suppliers in risky countries, especially in Asia.

2021-04-01

Cyclezyme is awarded a Vinnova grant

Cyclezyme is granted a Vinnova grant of SEK 300,000 within the program Innovative startups stage 1. The project will run from 15 April to 15 December 2021. CEO Peter Falck: "we are very happy to receive a contribution to the business from Vinnova, which is a sign that we works with an area that is important for society and the economy in Sweden".

Icke-regulatoriska nyheter

bottom of page