top of page

Nyheter

Regulatoriska nyheter

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I CYCLEZYME AB (publ)

Idag, den 15 maj 2024 hölls årsstämma i Cyclezyme AB (publ), org.nr 559248-6889 (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades under stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden med två (2) prisbasbelopp och till ordinarie ledamöter som inte är anställda i bolaget med ett (1) prisbasbelopp. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Falck, Javier Linares-Pastén och Lotta Amsén samt nyval av Fredrik Arrigucci och Martin Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordföranden valdes Fredrik Arrigucci.

Fredrik Arrigucci är civilingenjör i Kemiteknik med fysik och teknologie doktor i Elektroteknik/Signaler och System från Chalmers. Han har erfarenhet inom optimering, reglering och simulering av industriella processer samt affärsutveckling inom processindustrin. Han har arbetat som konsult på företag som Solvina AB och ÅF, samt haft egna bolag. Sedan 2019 är han engagerad i affärsutveckling på Plantvision AB.

Martin Bengtsson har en bred erfarenhet inom utveckling, projektering och driftsättning av processanläggningar inom kemi, livsmedel och vattenrening. Han har utbildning inom bioteknik med inriktning mot livsmedel. Från och med 2021 driver han sin egen konsultverksamhet inom projektledning och produktutveckling.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja Deloitte AB som revisionsbolag, som meddelat att Maria Ekelund kommer vara huvudansvarig revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övriga beslut

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. :

Peter Falck, VD  
Email: peter.falck@cyclezyme.se  
Telefon: +46 (0)76 009 93 44

www.cyclezyme.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 11.00 CEST.

OM CYCLEZYME

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.

Denna information är sådan information som CycleZyme AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlights Regelverk.

Cyclezyme AB (publ) är noterat på Spotlight Stockmarket.

2024-5-15 Cyclezyme AB offentliggör delårsrapport 1 för 2024

Maj 15, 2024, 8:45

Cyclezyme (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.cyclezyme.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

 2024-01-01 – 2024-03-31 (första kvartalet)

- Nettoomsättning: 0 KSEK (0)

- Rörelseresultat: -410 KSEK (-853)

- Resultat per aktie: -0,20 SEK (-264)

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

- Laboratoriefärdigställande: Bolaget har färdigställt sitt laboratorium för att stödja utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning, motsvarande en investering på 263 KSEK gjord i slutet av 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Styrelseförändringar: Styrelseordförande Leif Nilsson meddelar att han inte står till förfogande för omval vid nästa årsstämma men accepterar en rådgivande roll.

- Teknologipresentation: Cyclezyme presenterade sin plaståtervinningsteknik inom REACH-programmet i Silicon Valley, USA, mellan den 15-19 april 2024.

Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stock Market.

För mer information:  

Peter Falck, VD  

Cyclezyme AB  

Tel: +46 (0)76 009 9344  

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Om Cyclezyme AB  

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. (http://www.cyclezyme.se)

2024-4-24 Cyclezyme AB offentliggör årsredovisning för 2023

Cyclezyme AB (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed årsredovisning för 2023. Årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 finns tillgänglig på Bolagets hemsida (http://www.cyclezyme.se) samt på Bolagets kontor (Scheelevägen 22, 223 63 Lund).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

- Cyclezyme AB

- Peter Falck, VD

- Tel: +46 076 00 99 3 44

- E-post: peter.falck@cyclezyme.se

OM CYCLEZYME 

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

2024-04-11 Styrelseordförande Leif Nilsson i Cyclezyme AB (publ) avböjer omval

Styrelseordföranden Leif Nilsson i Cyclezyme AB (publ) (”Cyclezyme” eller ”Bolaget”) har idag meddelat att han inte står till förfogande för omval till styrelsen vid kommande årsstämma.

Leif Nilsson har varit styrelseordförande i Cyclezyme sedan juni 2021 och har nu valt att avböja omval i styrelsen med hänsyn till andra engagemang. Men har accepterat att stå till bolagets förfogande i form av en rådgivande roll. Nya kandidater till styrelsen kommer meddelas tillsammans med kallelsen till årsstämman.

VD Peter Falck kommenterar Leifs avgång från styrelsen: 

"Leif har varit en tillgång för Cyclezyme AB, särskilt under vårt uppstartsskede fram till börsnoteringen i december 2023. Hans förmåga att se möjligheter, skapa kontakter och bygga broar har varit avgörande för vår tidiga utveckling i bolaget. Hans engagemang och insatser har lagt en solid grund för vårt företag och öppnat dörrar som vi kan bygga vidare på. Från hela företaget vill jag tacka Leif för hans extraordinära bidrag och drivkraft. Jag är mycket glad att han även i fortsättningen kan ge råd som en rådgivare till bolaget, så att vi även framöver kan få tillgång till hans kompetens, erfarenhet och kontaktnät." – säger Peter Falck VD för Cyclezyme AB.

2024-02-28
Cyclezyme AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023


 

Cyclezyme AB offentliggör bokslutskommuniké för 2023

Feb 28, 2024, 8:45

Cyclezyme (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2023. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.cyclezyme.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

2023-10-01 – 2023-12-31 (fjärde kvartalet)

• Nettoomsättning 0 KSEK (0)
• Rörelseresultat -575 KSEK (-757)
• Resultat per aktie -0,33 SEK (-233,34)

2023-01-01 – 2023-12-31 (tolv månader)

• Nettoomsättning 0 KSEK (0)
• Rörelseresultat -1 513 KSEK (-1 168) • Resultat per aktie -2,65 SEK (-360,18)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

 • Bolaget har genomfört en riktad nyemission på ca 6,6 MSEK i november före emissionskostnader på ca 450 KSEK. 773 929 nya aktier emitterades till ett pris om 8,50 kr per styck.

 • Bolaget noterades på Spotlight Stock Market i december.

  Väsentliga händelser under övriga rapportperioden 2023

 • Den 25 september lämnade styrelseledamoten Henrik Nilsson styrelsen på egen begäran av personliga skäl.

 • Den 8 augusti beslutade en extra bolagsstämma om en riktad nyemission om 180 aktier till ett pris om
  3 400 SEK per styck, vidare beslutade bolagsstämman den 8 augusti om att anta en ny bolagsordning, om fondemission motsvarande 471 270 SEK, om byte av bolagskategori, om att bli ett avstämningsbolag och om uppdelning av bolagets aktier med anledning av den förestående noteringen på Spotlight Stock Market

 • I juli månad tog bolaget upp ett innovationslån på 500 KSEK från ALMI Företagspartner Skåne AB.

 • Bolaget har sökt om patentskydd för en effektiv process eller metod för enzymatisk nedbrytning av PET under juli månad.

 • Bolaget har blivit accepterade att delta i REACH, ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram finansierat av Vinnova under september månad.

  Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Inga väsentliga händelser har hänt efter rapportperiodens slut

  Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stock Market.

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,
VD Tel: +46 (0)76 00 99 344 E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

2023-12-20
Cyclezyme AB godkänns för notering på Spotlight Stock Market 

Cyclezyme AB, ett Lundabaserat bioteknikföretag som specialiserar sig på utveckling av enzymer för nedbrytning av plastmaterial för återvinning, meddelar att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Första handelsdag är fastställd till den 22 december 2023. I samband med pressutskicket om noteringen släpper Bolaget ett noteringsmemorandum.

Peter Falck, VD för Cyclezyme AB uttalar sig om Bolagets nya fas "Att bli ett noterat bolag ger oss ökade resurser och exponering för att fortsätta vår utveckling och kommersialisering av enzymteknik för plaståtervinning. Detta är en spännande tid för oss och ett viktigt område att jobba inom med tanke på de problem vi måste lösa inom klimat- och miljö", kommenterar VD Peter Falck.

Den ökande plastproduktionen och dess miljöpåverkan kräver nya återvinningsmetoder, en utmaning som möts av nya teknologier för att bryta ned svårnedbrytbara plaster. Denna utveckling drivs av både miljömedvetenhet och striktare lagstiftning. Cyclezyme hoppas med sin börsnotering att engagera fler människor i denna viktiga miljöfråga, och skapa en kraftfull länk mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling.

Information om aktien

Kortnamn: CYCLE

ISIN: SE0020975852

Första handelsdag: 22 december 2023

Antal aktier i Bolaget: 2 139 929 st

Andel aktier under lock-up: Ca 36,8%

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Falck VD

Cyclezyme AB

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Telefon: +460760099344

Om Cyclezyme AB:

Cyclezyme AB är ett bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av enzymer för nedbrytning av plastmaterial som t.ex. polyetentereftalat (PET).

Länk till memorandum

2024-04-12

Cyclezyme AB kommer presentera sin plaståtervinningsteknik inom REACH-programmet i Silicon Valley

Apr 12, 2024

Cyclezyme AB (publ.) är stolt över att meddela sitt deltagande i slutfasen av REACH, ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram som syftar till att stärka nordiska forskningsbaserade teknikprojekt och spin-outs med internationella ambitioner och potential. 

Programmet har sträckt sig över sex månader med två accelerationsfaser och ett intensivt mentorskapsprogram, inriktat på att accelerera och minska riskerna i genomförandet av startup- eller kommersialiseringsprojekt. Mellan den 15-19 april 2024 kommer Cyclezyme att delta och presentera sin plaståtervinningsteknik i REACH-programmets accelerationsfas i Palo Alto, Kalifornien, USA.

VD Kommenterar: "Att delta i REACH-programmet på plats i Palo Alto ger oss inte bara en möjlighet att dyka djupare in i Silicon Valleys innovativa ekosystem ," sade Peter Falck, VD för Cyclezyme. " Vi kan även utforska nya trender som användandet av AI inom Life Sciences samt identifiera möjligheter på den amerikanska marknaden när det gäller plaståtervinning. "

För mer information:

Cyclezyme AB, Peter Falck,

VD Tel: +46 (0)76 00 99 344

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Cyclezyme är noterat på Spotlight Stock Market. 

OM CYCLEZYME 

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. www.cyclezyme.se

2024-04-02

Cyclezyme AB meddelar färdigställandet av avancerat laboratorium för att stödja utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning

Apr 2, 2024, 15:00

Cyclezyme AB (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") tillkännager färdigställandet av sitt laboratorium, utrustat med den senaste avancerade tekniken för att analysera produkter från plastnedbrytning. Det nya laboratoriet underlättar utveckling och optimeringen av enzymatiska återvinningslösningar, vilket understryker Cyclezymes åtagande att erbjuda ett energieffektivt sätt att återvinna plastavfall.

 

VD Kommentarer: "Färdigställandet av vårt avancerade laboratorium markerar en betydande milstolpe för Cyclezyme," sa Peter Falck, VD för Cyclezyme. " Det färdigställda laboratoriet möjliggör genomförandet av hela arbetsflödet, från tillverkning av eget enzym till analys av slutprodukter från plaståtervinning, i våra egna lokaler, vilket kommer vara till stor hjälp när vi ska optimera våra processer. Vi tar ett viktigt steg mot att fortsätta/inleda diskussioner med potentiella kunder eller samarbetspartners och mot vårt långsiktiga mål om att omvandla plaståtervinningsindustrin och bidra till en mer hållbar framtid."

 

För mer information om Cyclezyme och våra innovativa återvinningslösningar, besök www.cyclezyme.se.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Falck, VD

Cyclezyme AB

Email: peter.falck@cyclezyme.se              

Telefon: 076-0099344

 

Om Cyclezyme

 

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund.

2023-11-30

Cyclezyme avslutar genomförd nyemission

Cyclezymes har under hösten tagit in ca 7,2 MSEK före emissionskostnader. Pengarna kommer användas för att vidareutveckla bolagets produkter och säkerställer att bolaget har pengar för de kommande 24 månaderna. Spridningsemissionen har även genomförts i syfte att bredda ägarbasen inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market.

2023-09-08

Cyclezyme antagen till Vinnova finansierat program

Cyclezymes har valts ut av Vinnova och Nordic Innovation House att delta i REACH vilket är ett Silicon Valley-baserat inkubatorprogram utformat för att stärka nordiska forskningsbaserade teknikprojekt och spin-outs med internationella ambitioner och potential. Sex månaders utbildningsprogram, inklusive två 14-dagars accelerationsdelar (online hösten 2023 och hybrid våren 2024) och fem månaders mentorskaps program. Programmet finansieras av Vinnova till ett värde av 172 000 kr.

2023-07-14

Cyclezyme ansöker om ett nytt patent

Cyclezyme ansöker om ett nytt patent på en effektiv metod som kombinerar enzymatisk nedbrytning av PET baserad plast tillsammans med ett innovativt sätt att kontrollera nedbrytningen. Processen blir snabbare och mer energieffektiv jämfört med konkurrerande teknologier.

2022-10-01

Cyclezyme med på IVAs 100-lista

Cyclezyme är en av innovationerna på IVAs 100-lista 2023: Svenska innovationer med stor potential. Mer info om det här: https://www.iva.se/en/det-iva-gor/utmarkelser/ivas-100-lista/enzymatisk-plastatervinning/

VD Peter Falck: "att Cyclezymes teknologi för återvinning av plast  uppmärksammas från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är roligt och en bekräftelse på att vår teknologi håller en hög vetenskaplig nivå"

2022-10-01

Cyclezyme utökar personalstyrkan

Cyclezyme anställer två biotekniker för att öka takten i utvecklingsarbetet. Behovet av mer personal beror på ett ökat kundintresse. VD Peter Falck välkomnar Elin Su och Lova Sandin till Cyclezyme, båda med en civilingenjörsutbildning inom bioteknik.

Lova har en examen i bioteknik med en master i medicinsk bioteknik från KTH, och har tidigare jobbat med optimering av reaktioner med termostabila enzymer på avdelningen för Glykovetenskap vid KTH. 

 

Elin har en civilingenjörsexamen i Bioteknik från Lunds tekniska högskola. Hon har tidigare arbetat med kvalitetskontroll i ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025.

2022-09-01

Cyclezyme flyttar in på forskaren i Lund

Cyclezyme har fått tillgång till egna labb och kontor på Scheelevägen 22 i Lund. "Egna lokaler gör att vi nu kan öka utvecklingstakten i bolaget" säger VD Peter Falck. Bolagets ändrar därmed sin post- och besöksadress till Scheelevägen 22, 22 363 i Lund.

2022-05-23

Cyclezyme beviljas pengar från Vinnova

Cyclezyme har beviljats pengar från  Vinnova innovativa starups steg 2. Bolaget tilldelas 900 000 kr för att finansera bolagets utveckling av processer för återvinning av plast- och textilavfall innehållande polyetentereftalat.

Projektet kommer löpa från juli 2022 till december 2023. VD Peter Falck: "jag är mycket glada att få ytterligare ett bidrag till verksamheten från Vinnova med tänkte på den stora konkurrensen, vilket är ett bevis på att vi jobbar med ett område som är angeläget för samhället och ekonomin i Sverige".

2022-05-16

Cyclezyme hyr in sig hos Open Lab Skåne

Cyclezyme har signerat ett avtal med Open Lab Skåne för att få tillgång till labb och utrustning för att bedriva utvecklingsarbete.

"Open Lab Skåne är ett samarbete mellan Malmö Universitet, Lunds Universitet och SmiLe Incubator. Vårt uppdrag är att underlätta innovation genom att öppna upp våra laboratorier och möjliggöra tillgång till utrustning och expertis. Open Lab Skåne har tre platser: livsmedelsteknik, materialvetenskap & kemi och life science. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne. Dessutom stöds Open Lab Skåne av Medeon, Medicon Village, CLUK, Malmö stad, Lunds kommun och Sten K Johnsons stiftelse."

https://openlabskane.se/about/

2022-04-11

Cyclezyme genomför nyemission på 2,5 MSEK

Cyclezyme har genomfört en nyemission på 2,5 MSEK och har fått in nya ägare som investerar i bolag med unika teknikplattformar och skalbar teknik. De nya ägarna har en start förankring till Skåne.

2022-01-21

Cyclezyme har skickat ansökan  till Vinnova

Cyclezyme har skickat in ansökan till Vinnova innovativa starups steg 2. Om ansökan blir beviljad kan Cyclezyme tilldelas 900 000 kr för att finansera bolagets utveckling av processer för återvinning av plast- och textilavfall innehållande polyetentereftalat.

2021-12-16

Cyclezyme tilldelas finansiellt stöd från Innovationskontor Syd

Cyclezyme tilldelas finansiellt stöd från innovationskontor syd på 300 000 kr. Pengarna kommer användas till att finansiera de operativa kostnaderna i bolaget för att nå fram till viktiga milstolpar vad gäller utveckling av företagets återvinningsteknologi baserat på enzymer. 

2021-06-30

Val av ny styrelsen

Cyclezyme har valt in nya ledamöter till styrelsen. Vi välkomnar Leif Nilsson som ny styrelseordförande och Lotta Amsén som ny styrelseledamot. 

Leif Nilsson, MSc i polymerkemi, har stor erfarenhet från ledande positioner inom den svenska och internationella beläggnings- och plastindustrin. Leif Nilsson har varit VD och styrelseledamot för Trioplast Landskrona AB och Arla Plast AB. Han har också varit VD för företag inom Akzo Nobel Group. Fram till 2019 var Leif Nilsson ordförande i Svensk Plastindustriförening.

 

Lotta Amsén har en bred erfarenhet av att arbeta med hållbar utveckling, förändringsarbete och systematisk uppföljning av leverantörskedjor inom näringslivet. Har tidigare varit hållbarhetsansvarig på Indiska Magasinet med övergripande ansvar för företagets hållbarhetsarbete och leverantörsled. Certifierad revisionsledare inom ISO 9001 och ISO 14001 samt van vid leverantörsbesök i riskländer, framförallt i Asien.

2021-04-01

Cyclezyme tilldelas Vinnovabidrag

Cyclezyme beviljas Vinnovabidrag på 300 000 kr inom programmet Innovativa startups steg 1. Projektet kommer löpa från 15 april till 15 december 2021. VD Peter Falck: "vi är mycket glada att få ett bidrag till verksamheten från Vinnova, vilket är ett tecknen på att vi jobbar med ett område som är angeläget för samhället och ekonomin i Sverige".

Icke-regulatoriska nyheter

bottom of page